Inventar

A 001-A 028 Bibel/ -kommentare / -übersetzungen
A 029-A 098 Gebetsliteratur
A 099-A 100 Geschichte
A 101-A 105 Halacha
A 106-A 136 Kalender
A 137 Midrasch
A 138-A 141 Minhagim
A 142-A 143 Mischna
A 144-A 147 Musarliteratur
A 148-A 176 Talmud/ -kommentare
A 177-A 181 Ritualia
A 182-A 186 Textilien
A 187-A 203 Deutsche und lateinische Drucke
A 204-A 206 Einbandfragmente
A 207 Bucheinbände
A 208-A 236 Handschriften (deutsch)
A 237-A 238Handschriften (hebräisch + deutsch in hebräischen Lettern)