Team – Metamorphic Processes


Metamorphe Geologie




Arbeitsgruppenleiter

Juniorprofessor/in
Moulas, Evangelos, AG Metamorphe Prozesse
Institut für Geowissenschaften

Johann-Joachim-Becher-Weg 21
55128 Mainz
Raum: 03-271
Tel.: 06131-39-24784
E-Mail: evmoulas@uni-mainz.de 

Wissenschaftsstützendes Personal

Eich, Tanja, Drittmittel Institut für Geowissenschaften

J.-J.-Becher-Weg 21
D 55128 Mainz
Raum: 03-272
Tel.: +49 6131 39-23445
E-Mail: eicht@uni-mainz.de 

Doktoranden

Rummel, Lisa, AG Geophysik/AG Metamorphe Geologie Institut für Geowissenschaften

Johann-Joachim-Becher-Weg 21
55128 Mainz
Raum: 00-275
Tel.: +49 6131 39-22025
E-Mail: lirummel@uni-mainz.de